Burotech

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN BUROTECH

 

 

Artikel 1. Aanbiedingen

 

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de schriftelijke aanbiedingen een geldigheidsduur is vermeld. Tenzij een geldigheidsduur als bedoeld is vermeld, zijn orders, overeenkomsten en afspraken voor ons eerst bindend, indien en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd. Toepassing van de door de afnemer ingeroepen algemene (inkoop)voorwaarden wordt uitdrukkelijk door ons van de hand gewezen.

 

Artikel 2. Prijs

 

Indien in prijscouranten, aanbiedingen of orderbevestigingen niet anders is vermeld, zijn de door ons opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting en gelden deze voor levering af magazijn. Voor orders beneden € 500,= aan investeringsgoederen, respectievelijk beneden € 175,= aan kantoorverbruiks-artikelen, kunnen orderkosten in rekening worden gebracht volgens de ten tijde van de uitvoering van de order daartoe bij ons geldende regeling. Wijziging in prijzen die zich meer dan 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst voordoen, zullen door ons mogen worden doorberekend. De afnemer heeft het recht om in geval van verandering in prijzen, en wel binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, reeds gegeven orders, voor zover nog niet afgeleverd, te annuleren binnen 8 dagen na bekendmaking van deze veranderingen. Opgegeven prijzen zijn alleen dan bindend indien die bedoeling onmiskenbaar blijkt. In de overige gevallen gelden zij als vrijblijvende prijsindicatie. Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd, zal Burotech het recht hebben deze wijzigingen door te berekenen, ook indien overeengekomen is dat de prijs vast zal zijn, zonder dat dit kan leiden tot annulering van de gegeven orders door de afnemer.

 

Artikel 3. Installatie

 

Eventuele montage- of installatiewerkzaamheden of voorzieningen zijn steeds voor rekening van de afnemer.

 

Artikel 4. Levering

 

De opgaven van de leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

 

Artikel 5. Reclames

 

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 en 10 moeten reclames over direct waarneembare gebreken door de afnemer binnen 3 werkdagen na de aflevering c.q. na het verrichten van de betreffende diensten door ons zijn ontvangen. Bij gebreke daarvan is Burotech niet aansprakelijk ter zake van het betreffende gebrek. Ieder recht van reclame ontbreekt indien de goederen reeds in gebruik genomen zijn. Betreft de reclame retourzendingen ter creditering van goederen, dan dient een en ander plaats te vinden alleen na verkregen toestemming van Burotech.

 

Artikel 6. Betaling

 

a. De prijzen worden verschuldigd bij aflevering danwel indien de afnemer met de afname in verzuim is of, voor goederen bestemd om door ons bedrijfsvaardig te worden opgeleverd, na de bedrijfsvaardige opstelling danwel voor diensten na voltooiing van die dienstverrichting.

 

b. Alle betalingen moeten geschieden ten kantore van Burotech, of op een door Burotech aan te wijzen bank- of postbankrekeningnummer binnen 14 dagen na leveringsdatum, tenzij Burotech anders heeft bedongen.

 

c. Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij, zonder enige ingebrekestelling, het recht de afnemer voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente van de vervaldag in rekening te brengen, met een minimum van 1% per maand, onverminderd de aan ons verder toekomende rechten. In geval van betalingsverzuim van de afnemer, hebben wij het recht om op de afnemer alle op de invordering vallende kosten, daaronder zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, de laatste ten belope van tenminste 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum, van € 100,= te verhalen.

 

Artikel 7. Eigendomsovergang

 

Tot aan de algehele voldoening van de door de afnemer aan ons verschuldigde betalingen terzake van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, behouden wij de eigendom van alle door ons geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor de betaling van al het ons toekomende, niets uitgezonderd, de afnemer zal mitsdien de hem geleverde goederen betreffende deze overeenkomst, zolang geen algehele betaling van het ons toekomende heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden, belenen, verpanden of onder hypothecair verband brengen, noch verhuren, uitlenen of op welke wijze of welke titel dan ook uit zijn bedrijf brengen, tenzij hij als wederverkoper een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is, in welk geval hij tot zodanig verkopen gerechtigd is. Dit recht tot verkopen vervalt echter als wij de afnemer dat recht na het verstrijken van de betalingstermijn ontzegt, of als de afnemer in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd. Bij schending van het hier bepaalde is artikel 13 van toepassing.

 

Artikel 8. Risico

 

Ongeacht hetgeen tussen ons en de afnemer omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, gaat het risico voor de aan opdrachtgever te leveren goederen over op het moment zodra de goederen het bedrijfsterrein van Burotech hebben verlaten.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 

Voor zover zulks elders in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk anders is geregeld, aanvaardt Burotech aansprakelijkheid van overlijden, voor persoonlijk letsel en voor materiële schade aan installaties en eigendommen van  de afnemer en van derden tot ten hoogste € 500.000,= in totaal per gebeurtenis danwel een samenhangende reeks van gebeurtenissen, indien het letsel of de schade is ontstaan tijdens de uitvoering van ingevolge de order te verrichten werkzaamheden of voor de onderhouds- of reparatiewerkzaamheden en het gevolg is van schuld aan personen van wie Burotech zich bij de uitvoering van die order bedient. Voor alle overige schade, direct of indirect, daaronder begrepen het verloren gaan van informatie, waarvoor wij in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, zal Burotech niet aansprakelijk zijn. De afnemer vrijwaart Burotech te dezer zake tegen alle verdergaande aanspraken van derden.

 

Artikel 10. Garantie

 

Burotech garandeert dat de door hem geleverde goederen van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigd. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Burotech geleverde goederen als gevolg van fabricage- of materiaalfouten, dan zal Burotech deze gebreken herstellen of doen herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of het betrokken goed in zijn geheel vervangen, al naar gelang en overeenkomstig de voor het betrokken artikel bij Burotech geldende of usantiele garantievoorwaarden. Voor zover uit de genoemde voorwaarden niet anders voortvloeit, geldt de garantie gedurende 3 maanden na aflevering. Tot enigerlei verdere verplichting, zoals schadevergoeding, zal Burotech nimmer gehouden zijn. Gebreken als hiervoor in dit artikel bedoeld, zullen geen grond voor ontbinding of opzegging van de overeenkomst opleveren. Burotech kan als voorwaarde voor de nakoming van zijn garantieverplichtingen verlangen, dat het voor garantie in aanmerking komende artikel franco aan hem of aan een door hem opgegeven adres wordt gezonden. Bovengenoemde garantievoorwaarden gelden ook voor fouten in computerprogramma's.

 

Artikel 11. Overmacht

 

Bij overmacht en bij andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de overeenkomst door ieder der partijen niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort danwel, indien een dergelijke opschorting 6 maanden heeft geduurd, de overeenkomst bij aangetekende brief door ieder der partijen kunnen worden beëindigd. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan, danwel is gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rato afgerekend.

 

Artikel 12. Ontbinding

 

Mocht één der partijen zijn verplichtingen jegens de ander niet nakomen, hetzij surséance van betaling aanvragen, hetzij geraken in staat van faillissement, dan heeft die ander het recht zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de tussen partijen gesloten overeenkomst ontbonden te verklaren, danwel de nakoming van de verplichtingen op te schorten, onverminderd andere hem wettelijke toekomende rechten.

 

Artikel 13. Geschillen

 

Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen Burotech en de afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een door Burotech met een afnemer afgesloten overeenkomst of nadere overeenkomsten, zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissing van de President van de Arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding uit te lokken, worden onderworpen aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van Burotech. Indien één der partijen een geschil aanwezig acht en dit aanhangig wil maken, dan zal hij zulks aan de andere partij schriftelijk met een omschrijving van het geschil moten kenbaar maken.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht

 

a. Op de door Burotech met toepassing van deze voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing.

b. Wijzigingen in deze voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in deze voorwaarden zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven. Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voegde dat in zijn geheel de strekking van deze overeenkomst behouden blijft.

c. De afnemer mag niet zonder schriftelijke toestemming van Burotech rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden overdragen.

 

Artikel 15. Administratieve dienstverlening

 

De volgende bepalingen zijn alleen van toepassing, indien de opdrachtgever gebruik maakt van administratieve dienstverlening.

a. Deze bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen ons en onze opdrachtgevers terzake van kontroles, administraties, konsultaties en andere opdrachten, welke dan ook indien en voorzover andere voorwaarden niet nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

b. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd volgens de grondbeginselen van een deugdelijke beroepsuitoefening.

c. Opdrachten welke niet zijn gegeven voor een specifiek schriftelijk overeengekomen doel, of voor een bepaalde periode, worden geacht voor onbepaalde tijd te zijn gegeven.

d. Opzegging door de opdrachtgever kan bij onder punt 16 c. genoemde opdrachten slechts geschieden drie maanden voor het eind van het kalenderjaar.

e. Wij behouden ons het recht voor bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik te maken van andere deskundigen.

f. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat aan ons, ook zonder speciaal verzoek daartoe, alle stukken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking worden gesteld. Voorts dient de opdrachtgever ons van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte te stellen, welke voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor de gebeurtenissen en omstandigheden welke pas na aanvang van de werkzaamheden bekend worden.

g. De opdrachtgever staat in voor de volledigheid en juistheid van de voorgelegde bescheiden en van de gegeven in- formatie en verklaringen.

h. De opdrachtgever staat ervoor in dat wij in volstrekte onafhankelijkheid onze werkzaamheden kunnen verrichten.

i. De opdrachtgever is gehouden de in het kader van onze werkzaamheden door ons ontworpen rapporten, opstellingen, berekeningen, adviezen en andere resultaten slechts voor eigen gebruik te bestemmen.

j. Voor de overdracht aan derden en openbaarmaking van opstellingen, berekeningen, adviezen en andere resultaten, welke door ons zijn verstrekt is onze schriftelijke toestemming noodzakelijk, indien en voorzover deze toestemming niet reeds uitdrukkelijk vooraf werd overeengekomen.

k. Door ons wordt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid aanvaard voor fouten, onjuistheden of misslagen welke bij de uitvoering van de werkzaamheden worden begaan, tenzij er sprake is van grove nalatigheid.

l. Op ons verzoek kan voor de aanvang van, alsmede tijdens de uitvoering van de werkzaamheden betaling van een voorschot worden verlangd.

m. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft een door ons verlangd voorschot te voldoen zijn wij gerechtigd de werk- zaamheden te beëindigen c.q. op te schorten zonder dat voor de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding c.q. onkostenvergoeding ontstaat.

 

Artikel 16. Gebruiksrecht Online producten en diensten 

 

a. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van minimaal één jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend met één jaar verlengd.

b. opzegging van de Overeenkomst dient minimaal 3 maanden voor afloop van het Contractjaar schriftelijk per aangetekend schrijven te geschieden met inachtneming van de minimale duur van de Overeenkomst.

c. Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst is niet mogelijk, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.

d. Bij niet tijdige nakoming van de abonnementsfactuur, zullen de producten van Muis Software buitenwerking worden gesteld dan wel worden gestaakt, tot aan het moment dat de abonnementsfactuur is voldaan.

 

Artikel 17. Geheimhouding

 

Burotech zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.